รายนามผู้ร่วมเป็นกรรมการและเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
กองทุนนิธิ คุณธรรมนำความรู้ (คนรักเด็ก) 
ในอุปถัมภ์ พระราชธรรมภาณี เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
สายกรรมการสถานศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน จำนวนกอง จำนวนเงิน
1 นายฉลอง  จุยานนท์ โรงเรียนบ้านวังจระเข้ 1 200
2 นายฝ่าย  ศิลาทอง โรงเรียนบ้านวังจระเข้ 1 200
3 นายสมศักดิ์  โตทรงศักดิ์ โรงเรียนบ้านวังจระเข้ 1 200
4 นายประสิทธิ์  ทรงบัณฑิต โรงเรียนบ้านวังจระเข้ 0.5 110
5 นายศักดิ์สยาม  โตทรงศักดิ์ โรงเรียนบ้านวังจระเข้ 1 200
6 นายประทีป  ทานรินทร์ โรงเรียนบ้านวังจระเข้ 0.5 100
7 นายอนันต์  น้อยอุทัย โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1 200
8 นายปรุง  ฉ่ำเพชร โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1 200
9 นางสาวสุปรานอม  ศรีพรม โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1 200
10 นายชาตรี  จึงตระกูล โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1 200
11 นายประสพ  สงเคราะห์ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1 200
12 นายพรมณี  สว่างผุย โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 0.5 100
13 นายประเสริญ  หวลอาลัย โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 200
14 นายผล  สง่าทรัพย์ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 200
15 นายจรัส  แจ่มวงษ์ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 200
16 นางประณีต  บรรเลง โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 200
17 นางรศิญา  หาจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 200
18 นางบัวไล  หันตรี โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1.6 320
19 นายบุญมี  พืชผล โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1 200
20 นายกวี  แม่นปืน โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1 200
21 นายสวาด  สมศรี โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1 200
22 นายอมรเวทย์ เทพหัสดิน ณ อยุทธยา โรงเรียนบ้านวังจระเข้ 1 200
23 นายทอง  วันดี   โรงเรียนบ้านซับถาวร 1 200
24 นายสนิท  บุญจริง โรงเรียนบ้านซับถาวร 1 200
25 นายวินัย  โพธิ์ไข่ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1 200
26 นายสุพล  พรหมทร โรงเรียนบ้านซับถาวร 1 200
27 นายไพบูลย์  เอกา โรงเรียนบ้านซับถาวร 1 200
28 นายคำมูล  ชาวสวน โรงเรียนบ้านซับถาวร 1 200
29 นางบุญไร  อ่อนสังข์ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1 200
30 นางทองหยาด   สุนาคราช    โรงเรียนบ้านวังแดง 0.5 100
31 นายจันทร์  ยุบลชู โรงเรียนบ้านวังแดง   40
32 นายสวาสดิ์  ศุภกะ โรงเรียนบ้านวังแดง 0.5 100
33 นางสุกัญญา  พันธชัย โรงเรียนบ้านวังแดง 0.5 100
34 นายพุทธา  จันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านวังแดง 1 200
35 นายกำไร  เข็มทอง โรงเรียนบ้านวังแดง 0.5 100
36 นางทองใบ  สอนภูงา โรงเรียนบ้านวังแดง 0.5 100
37 นายจันดี  กาตะขบ โรงเรียนวังไผ่ 1 200
38 นางสาวนัดดา  บัวขาว โรงเรียนวังไผ่ 2.25 460
39 นางดวงใจ  ปัญญาไว โรงเรียนวังไผ่ 1.5 300
40 นายหวัง  นาราศรี โรงเรียนวังไผ่ 1 200
41 นายสนธยา  ประไพพงษ์ โรงเรียนวังไผ่ 1 200
42 นายพอง  ธีขาว โรงเรียนวังไผ่ 0.5 100
43 นางธนูจิตร  สุธงษา โรงเรียนวังไผ่ 1 200
44 นายดล  เพียเพ็งต้น โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1 200
45 นายวิลัย  สีทอง โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1 200
46 นายอินตา  พันธุ์แดง โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1 200
47 นายวิเชียร  ภูมิวัฒนศิริยากร โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1 200
48 นายสมัคร  ท่าศิลา โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1 200
49 นางบุญสม  ผกามาศ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1 200
50 ด.ต.กุณฑลย์  ศิริสนธิ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 2 400
51 นายจำปา  เจริญดง โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1 200
52 นางลัดดาพร  คำเขียว โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1 200
53 นางสุรัตน์  สังกะสี โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1 200
54 นายอุทัย  สาธุจรัญ โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1 200
55 นายสมคิด  ศิลลา โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1 200
56 นายพิบูล  เส้นเกษ โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1 200
57 นายเพิ่ม  อินทรเทศ โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1 200
58 นายสมบัติ  สุขดี โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1 200
59 นายคำพอง  ประไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1 200
60 นายแดง  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 0.5 100
61 นางมานิตย์  ชมประไพ โรงเรียนบ้านคลองหาด 2.5 500
62 นางสุธารัตน์  ฟองสมุทร์ โรงเรียนบ้านคลองหาด 1 200
63 นายสมบูรณ์  สิงหะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 200
64 นางสำรวย  เกตุชาติ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 200
65 นายนิ่ง  ชลากระโทก โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 200
66 นางราตรี  วาหะรัมย์ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1 200
67 นางบุญมา  พรมเจริญ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1 200
68 นางบุลตรี  พรมเจริญ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1 200
69 นางกงทอง  ศรีนอก โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1 200
70 นายบรรเจิด  พัฒโนทัย โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 0.45 145
71 นายบุญเลิศ  สาโท โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1 200
72 นายประดิษฐ์  เคนสิบสาม โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1 200
73 นายธนโชค  เธียรรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง 1 200
74 นางสาวสุวพักตร  สังขะมณี โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง 1 200
75 นางกรรณิกา  พรมณี โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง 1 200
76 นายไพฑูรย์  บรเพชร โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง 1 200
77 นายสุวรรณ  พรมมณี โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง 1 200
78 นายอุบล  เจริญสุข โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง 1 200
79 คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชุมทอง 3 600
80 นายสุดใจ  เจริญคง โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 0.5 100
81 นางนัชณา  คุณทน โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1 200
82 นายสมศักดิ์  ภูตน โรงเรียนบ้านหินกอง 0.5 100
83 นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านหินกอง 1 200
84 นายอำนาจ  มาศสำโรง โรงเรียนบ้านหินกอง 0.5 100
85 นายสุรี  วะโรง โรงเรียนบ้านหินกอง 0.5 100
86 นายสามารถ  บุญญะพันธ์ โรงเรียนบ้านหินกอง 0.5 100
87 นายอำพันธ์  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนบ้านหินกอง 0.5 100
88 นายสนิท  หอมชื่น โรงเรียนบ้านหินกอง 1 200
89 นางบุญถิ่น  อันสมศรี โรงเรียนบ้านหินกอง 1 200
90 นางละออง  ยมเพ็ชร โรงเรียนบ้านหินกอง 1 200
91 นายสมาน  หลอดทอง โรงเรียนบ้านหินกอง 1.2 240
92 นายอนันต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหินกอง 1 200
93 นายสร้อย  เสาะค้น โรงเรียนบ้านหินกอง 1 200
94 นายทองคำ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านนาดี 1 200
95 นายวันชัย  ชินอาจ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 0.5 100
96 นายเวียน  จอมแปลง โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1 200
97 นายเกียรติศักดิ์  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1 200
98 นายสันต์  สุวรรณทา โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 0.5 100
99 นายเสน่ห์  บางประอิน โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 0.5 100
100 นางทองปัน  ลอยศักดิ์ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1 200
101 นายบุญมี  บุดดา โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1 200
102 นางสุวรรณ  ปาราชิตัง โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1 200
103 นางลำดวน  ขันติวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 2.6 520
104 นางทองพูล  ฆ้องเดช โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 1 200
105 นายประมวล  วงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1 200
106 นายละมัย  สินธน โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1 200
107 นายวิทยา  ต้นน้อย โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1 200
108 นายประมาณ  ซาคำ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1 200
109 นายจำรูญ  ปิ่นน้อย โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 0.3 60
110 นางสมใจ  จุระกัน โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 0.5 100
111 นายจำนงค์  โสโพ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1 200
112 นายสวัสดิ์  เพ็ญศรี โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 200
113 นายทองคำ  ทองสา โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 200
114 นายแสง  สุดสวาท โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 200
115 นายพนม  ทีละแก้ว โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 200
116 นายไพโรจน์  เจริญเพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 200
117 นายมานพ  เบ้าคำพา โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 200
118 พระอธิการทองห่อ  อมรทัตโต โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 200
119 นายพันธุ์  พรานพนัส โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1 200
120 นายชาญ  อ่อนน้อม โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1 200
121 นางสังวาลย์  จาบไธสง โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1 200
122 นายทองสิน  จันทร์ลา โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1 200
123 นายพินิจ  อำพรพงษ์ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1.5 300
124 นายเอนก  อ้ายติ๊บ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1 200
125 นายเจริญ  สงวนกุล โรงเรียนบ้านไทรทอง 1 200
126 น.ส.เรียม  สุขกล่ำ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1 200
127 นายประจบ  ชื่นจิตร โรงเรียนบ้านท่าผักชี 1 200
128 นายชูชาติ  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนบ้านท่าผักชี 1 200
129 นายทองเปลว  โฉมอาจ โรงเรียนบ้านท่าผักชี 1 200
130 นายนิรันด์  แซ่คู โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1 200
131 นายประทีป  ยุโย โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1 200
132 นายอุทัย  ด่านส่งเสบียง โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1 200
133 นางสุปราณี  ก็อดเบอร์ โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1 200
134 นายอดิศักดิ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1 200
135 นางปราณี  ช่างคิด โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 0.5 100
136 นายสมศักดิ์  สามก๊ก โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1 200
137 นายสง่า  พงษ์แพทย์ โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1 200
138 นายถวิล  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 0.5 100
139 นางรติมา  สังข์สัจจธรรม โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1 200
140 นายส่ง  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1 200
141 นางบุญหยาด  กองศรี โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 0.6 120
142 นายวงศกร  ใยไธสง โรงเรียนบ้านวังจั่น 1 200
143 นายปริมาณ  กล้าสงคราม โรงเรียนบ้านวังจั่น 1 200
144 นายประนอม  กองศรี โรงเรียนบ้านวังจั่น 1 200
145 นายสมหมาย  เสวันนา โรงเรียนบ้านวังจั่น 1 100
146 นายจิรภัทร  ปักครึก โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1 200
147 นายเส็ง  นวลศรี โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1 200
148 นายวิชัย  ครพิรุณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 0.5 100
149 นายสำเร็จ  สารีคาน โรงเรียนบ้านพระเพลิง 0.5 100
150 นายพิชัย  นิยมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1 200
151 นางประหยัด  ห้วยกัญจน์ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1 200
152 นายวันดี  บุญมี โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1 200
153 นางจันทร์แรม  พูลศิลป์ โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1 200
154 นางแสงอรุณ  พูลศิลป์ โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1 200
155 นางวรรณยืน  บุตรวาปี โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1 200
156 นายสุพจน์  ตะเฆ่ทอง โรงเรียนวังศรีทอง 1 200
157 นายศิลา  จันทะบุรี โรงเรียนวังศรีทอง 1 200
158 นายเพชร์  สมบัติ โรงเรียนวังศรีทอง 1 200
159 นายประโยชน์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวังศรีทอง 1 200
160 นายวันชัย  นารีรักษ์ โรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 5 1000
161 นายประจวบ  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 1 200
162 นายพรม  เชื้อรอด โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
163 นายเอนก  เจริญลาภ โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 2 400
164 นายอภิวัฒน์  กุจะพันธ์ โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 2 400
165 นางพรทิพย์  รัตนาบุบผาชาติ โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 2.5 500
166 นายสากล  ยนต์สำอางค์ โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
167 นายสำราญ  ธนูสา โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
168 นายสุภพ  โชติวร โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
169 นายประทุม  สุขมา โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
170 นายชัยชนะ  เชื้อรอด โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
171 นายสมบัติ  พรมมา โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
172 นายบุญหัด  ดรราชลี โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
173 นายสุพิษ  เถาพุทธา โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
174 นายศักดิ์สิทธิ์  ไกรรอด โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 200
175 นายผิน บุญเชิด โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 0.5 100
176 นายสาม ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 0.7 140
177 นางเยาวลักษณ์ คนเลียบ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 0.25 50
178 นางลอย ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1 200
179 นางสมใจ ศรีบาง โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 0.5 100
180 นายวสันต์ สุนิบา โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1 200
181 นายบุญมี  มาเหง้า โรงเรียนบ้านภูเงิน 1 200
182 นางกวีรัตน์  จุลพล โรงเรียนบ้านภูเงิน 0.5 100
183 นายสุทิน  โคตะนันท์ โรงเรียนบ้านวังปืน 1 200
184 นายสมคิด  อร่ามเรือง โรงเรียนบ้านวังปืน 1 200
185 นายทองใบ  แก้วธานี โรงเรียนบ้านวังปืน 1 200
186 นางดรุณี  สายสังข์ โรงเรียนบ้านวังปืน 1 200
187 นายโรจนเดช  ธีรเนตร โรงเรียนบ้านวังปืน 0.5 100
188 นายอนุรักษ์  สิมมา โรงเรียนบ้านวังปืน 0.5 100
189 นายใจ  สีหาบาล โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1 200
190 นายสอาด  บัวเพชร โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1 200
191 นายเสมอ  เผือกแผ้ว โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1 200
192 นายชำนาญ  มีมุข โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1 200
193 นายแสนคม  อิ่มเงิน โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1 200
194 นายมาโนช   ศิริมงคล โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1 200
195 นายพรชัย  นาราแก้ว โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1 200
196 นายสุวิทย์   รัตนวิจิตร์ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1 200
197 นางบุษปวัน  เอกษัตริย์ โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
198 นางสาวนวลละออ  พิณเสนาะ โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
199 นางลัดดาวัลย์  ศิโรรัตนาวาทย์ โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
200 นางสาวศุภาลักษณ์  พัฒนพงษ์ดิลก โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
201 นางสาวสุธัญญา  สิงห์รัมย์ โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
202 นางสาวขวัญสุดา  โตหนองหว้า โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
203 นายไกรสร  รักสวน โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
204 นางสาวกุหลาบ  กางถิ่น โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
205 นางสาวกนกวรรณ  ธีระเดชะชาติ โรงเรียนสุภวิทย์ 1 200
206 กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทัพหลวง 5 1000
207 นายประดิษฐ์  สาวโสด โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1 200
208 นางสวง  ขุมทอง โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1 200
209 นายปวิช  เรืองศรี โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1 200
210 นายธัชชัย  เจนดง  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1 200
211 นายปรีชา  ฉายศิริ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1 200
212 นายบุญชู  พิมพ์ศิริ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1 200
213 นายอนงค์  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1.5 300
214 นายมงคล  พิกุลแกม โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1 200
215 คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไทร 5 1000
216 นายสวรรค์  พื้นบาตร โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 200
217 นางกุหลาบ  แสงศร โรงเรียนเขาสิงโต 1 200
218 นายบุญนำ  ชาติธรรม โรงเรียนเขาสิงโต 1 200
219 นายสุทธิกร  มาตขาว โรงเรียนเขาสิงโต 0.5 100
220 นายทองฮวด  ช่วยนา โรงเรียนบ้านวังรี 1 200
221 นายทองพูน  บุญชาเรียง โรงเรียนบ้านวังรี 1 200
222 นางเง็ก  ทักษิณากร โรงเรียนบ้านวังรี 0.5 100
223 นายลำไย  เงื้อมผา โรงเรียนบ้านวังรี 0.5 100
224 นายสมเดช  อิสสระพงศ์เผ่า โรงเรียนบ้านวังรี 1 200
225 นางทิวาลัย  ศรีหงสา โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1 200
226 นายอุทัย  ศรีคูณ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 200
227 นางภรสวรรค์  ปสุรัตน์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 200
228 นางสุพา  บุดดาลี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 200
229 นายพนัส  อุ้ยหา โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 200
230 นางสไว  จั่นเพชร โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1 200
231 นางสุรินทร์  จิตหวัง โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 0.2 40
232 นายประสิทธิ์  โสภี โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 200
233 นายสุนทร  แอบสาว โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 200
234 นายเทวัญ  พรหมลา โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 200
235 นายวิชัย  ดารี โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 200
236 นายไพฑูรย์  ชุมพร โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 200
237 นายชัยยา  พวงมาลา โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 200
238 นายประทวน  ชุมพร โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 200
239 นายสัมฤทธิ์  บัวจะคช โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 0.1 20
240 นางจันทร์เพ็ญ  เจียมวงษ์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 0.1 20
241 นางสมคิด  สิงโต โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 200
242 นายธวัช  พันมะลี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 0.5 100
243 นายสุเทพ  แจ่มหอม โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1 200
244 นายธีระ  หรั่งอินทร์ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1 200
245 นายเสมือน  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1 200
246 นายสมบัติ  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1 200
247 นายสนั่น  พลจันทึก โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1 200
248 นายพิทักษ์  บุรณะ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 0.5 100
249 นายสมาน  กลางนอก โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1 200
250 นายอดุลย์  ดินจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1 200
251 นางแจ๋ว  เซ็งขุนทด โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1 200
252 นางอำนวย  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1 200
253 นางสำลี  อ่อนทุน โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1 200
254 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านแก้ง 5 1000
255 นายวิเชียร  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านแก้ง 1 200
256 นายอุดมเดช  ด่านลัดต้อน โรงเรียนบ้านแก้ง 1 200
257 นางอำพรรณ  สิทธิสาร โรงเรียนบ้านแก้ง 1 200
258 นางขวัญจิตต์  วนานันท์ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 200
259 นายสมาน  ดอกมาลี โรงเรียนบ้านแก้ง 1 200
260 นายเล็ก  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 200
261 นายสุรพล  จำจด โรงเรียนบ้านแก้ง 1 200
262 นางสุนีย์  ปัญญะ โรงเรียนบ้านแก้ง 2 400
263 นายไสว  พื้นบาท โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1 200
264 นายสอ้อย  จันทร์ธรรม โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1 200
265 นายสมหมาย  จากศรี โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1 200
266 นางเพ็ญศรี  ตุลาชม โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1 200
267 นางอำพร  สุมะณี โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1 200
268 นายสุวิทย์  ประนอม โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1 200
269 นายอนันต์  งอนชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 2.5 500
270 นางหนูจันทร์  มาตรคำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 4.5 900
271 นายดำรง  มนต์ขลัง โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1 200
272 นายสมบัติ  ศิลา โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 5 1000
273 นายแสงเดือน  กลีบชัย โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1 200
274 นายณรงค์ชัย  หอมทอง โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1 200
275 นายบุญช่วย  รักเพื่อน โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 0.3 60
276 ด.ต.ถวิล  จิติลาภะ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 2 400
277 นายสมนึก  วันประสม โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1 200
278 นายสมเสียง-นางสมบูรณ์  เชื้อสุข โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1 200
279 นายวงษ์เดือน  ฟองสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1 200
280 นางสุชาดา  ตั้งศิริวัฒนวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1 200
281 นายสุดใจ  โพธิจักร์ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 0.5 100
282 นายใหญ่  พุทธา โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 200
283 นายซา  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 200
284 นายพิษณุ  พั้วช่วย โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 200
285 นายทวีป  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 200
286 นายตุ๋น  สิทธิกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 200
287 นางแสงเดือน  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 200
288 นายยศ  พูนเกษม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0.5 100
289 นายไปล่  เกลี้ยงสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 200
290 นายสี  เจือทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0.5 100
291 นายบุญเลิศ  ทองพิมาย โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 200
292 นายเอกสิทธิ์  อยู่เอี่ยม โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 0.5 100
293 นายสุชาติ  กงไกรลาศ   โรงเรียนธรรมยานประยุต 1 200
294 นายยงยศ  หนุนวงศ์ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1 200
295 นางสำราญ  ฉิมจีน โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1 200
296 นายสุภาพ  รัตนวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1 200
297 นายสำรวย แก้วเกตุ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1 200
298 นายเหรียญ  พงษ์พา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1 200
299 นายอ่อน  เกตุสิงห์ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 0.5 100
300 นายเหมือน  คำยอด โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1.23 246
301 นายมานพ  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 2.5 500
302 นายบุญสิน  แสงเทพ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1 200
303 นายทองดี  ไพรแสวก โรงเรียนบ้านหนองข่า 1 200
304 นายชิต  แก้วประพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองข่า 5 1000
305 นายทองใส  มานพ โรงเรียนบ้านหนองข่า 0.5 100
306 นางอุไรวรรณ  ทิ้งแสน โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 2.5 500
307 นายประดิษฐ  ไกรวัน โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1 200
308 นายชัยรัตน์  กันธุ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 200
309 นายวินิตย์  เกตุสะอาด โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 200
310 นายระลึก  รัตนพลที โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0.5 100
311 นายบิณฑะ  คณาเขว้า โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0.5 100
312 นายชมชิต  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0.5 100
313 นายพล  อวิสุ โรงเรียนบ้านวังสำลี 1 200
314 นางสาวมณีรัตน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านวังสำลี 1 200
315 นายหลงมา  เปลื่องกลาง โรงเรียนบ้านวังสำลี 1 200
316 นายประยุทธ  เผือกดี  โรงเรียนบ้านวังสำลี 1 200
317 นายวุฒิชัย  เพชรศรี โรงเรียนบ้านวังสำลี 1 200
318 นางคนึงนิจ  พุ่มบรรเทา โรงเรียนบ้านวังสำลี 1 200
319 นายสมศักดิ์  บ่อกลาง โรงเรียนบ้านเขาดิน 0.5 100
320 นายอมร  นรชาญ โรงเรียนบ้านเขาดิน 0.5 100
321 นายพิเชษฐ์   จงกลาง  โรงเรียนบ้านเขาดิน 0.5 100
322 นายจรัส  บุญลือ โรงเรียนบ้านเขาดิน 0.1 20
323 นายนาน  ศรีนอก โรงเรียนบ้านเขาดิน 0.5 100
324 นายหมื่น  จันกลาง โรงเรียนบ้านเขาดิน 0.5 100
325 นายทวีศักดิ์  เพ็ชรครุฑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1 200
326 นางดวงดาว  เจาะพรมมา โรงเรียนบ้านเขามะกา 1 200
327 นายชู  ปักโคทะกัง โรงเรียนบ้านเขามะกา 1 200
328 นางจำปี  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านเขามะกา 0.5 100
329 คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแก 1.95 390
330 นายประดิษฐ์  อักษราพงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 200
331 นายประสิทธิ์  คำเมืองแสน โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 200
332 นางมานิสา  เทียมสกุลวนิช โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 200
333 นายบุญมี  เจริญดง โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 200
334 นายอดุลย์  ชูเชิด โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 200
335 นางสายฝน  ประแดง โรงเรียนบ้านสี่แยก 0.5 100
336 นางวันทนา  อาพัดนอก โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 200
337 นายประทีป  กรรณสูตร โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1 200
338 นายมนัส  โต๊ะสีดา โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1 200
339 นายมานบ  โนนงาม โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1 200
340 นายวิทยา เหมคม โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 0.5 100
341 นายผาย  ฆ้องพาหุ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1 200
342 นางสมทรง  สุขสันต์ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 2 400
343 นายจำรัส  ชาญชัย โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1 200
344 นางวิริยา  มิ่งละกุล โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1 200
345 นายธวัชชัย  เรืองยงค์  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1 200
346 นางจิ๋ม  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1 200
347 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 5 1000
348 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 0.5 100
349 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 0.5 100
350 นางสาวรัศมี  ชาดง โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1 200
351 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 0.5 100
352 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 3 600
353 นายทองหลาง  สมศรีเสาร์ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1 200
354 นายสุวัฒนพงษ์  ทีแสงแดง โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1 200
355 นายคำดี  ฐานกลางซุ้ย โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1 200
356 นายนฤนาถ  เบญจพันธ์ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1 200
357 นายสมุทร  แดนแสนศรี โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1 200
358 นายอุทัย คำพงษ์ โรงเรียนวัดเกศแก้ว 0.5 100
359 นายสอิ้ง ทนงศิลป์ โรงเรียนวัดเกศแก้ว 0.1 20
360 นางมงคล ป้องจตุรัส โรงเรียนวัดเกศแก้ว 0.2 40
361 นางมาลี พรรครัตน์ โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1 200
362 กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 4.11 822
363 นายทองคำ  ลักษณะพล โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้6 1 200
364 นายสมเดช  เขียวเชื้อ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้6 1 200
365 นางยาใจ  พิพัฒน์วัฒนโรจน์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้6 1 200
366 นางดารา  พรมแสง โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1 200
367 นายลำใย  ท่าใหญ่ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1 200
368 นายวิญญู  ขยันงาน โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1 200
369 นางปิลัญญา  วานิชกร โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 5 1000
370 นางสาวอังคณา  พาหะ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1 200
371 นางคำผล  ตุลาชัย โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1 200
372 นายทองดี  ศรีพุทฑา โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1 200
373 นายสมพร  โคตรสิงห์ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 0.5 100
374 นายสง่า  คำสมัย โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1 200
375 นายสุวัฒน์  นาจันทัด โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1 200
376 นางสมหวัง  แตงบุตร โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 0.5 100
377 นายสำราญ  ขำสว่าง โรงเรียนบ้านวังดารา 1 200
378 นางเป้า  ศักดา โรงเรียนบ้านวังดารา 1 200
379 นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรจินดา โรงเรียนบ้านวังดารา 0.5 100
380 นายไพรฑูล  จาทร โรงเรียนบ้านวังดารา 1 200
381 นายมานิตย์  เชื้อนุ่น โรงเรียนบ้านวังดารา 1 200
382 นายวุฒิพงษ์  พานรุน โรงเรียนบ้านวังดารา 0.5 100
383 นายจำลอง  คำตัน โรงเรียนบ้านวังดารา 1 200
384 นายคำพูน  เชื้อคำ โรงเรียนบ้านวังดารา 1 200
385 นายเสมอ - นางวิไล  มีชาติ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 5 1000
386 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1 200
387 นายปรีชา  คล้ายมอญ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1 200
388 นายไพฑูรย์ - นางบุญจันทร์  จันทะน้อย โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1 200
389 นายพงษ์พัน  ว่องไววิริยะ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 5 1000
390 นางมัลลิกา  พูนพะเนาว์ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1 200
391 นายนิคม  เนตรวงษ์   โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1.3 260
392 นางสายฝน  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1 200
393 นายบุญหลาย  ศิริ โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1 200
394 นายจันทร์  บำรุงไทย โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1 200
395 นายสำรวย  กงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1 200
396 นายสุพรรณ  รุกโทก โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0.5 100
397 นายบุญศรี  เอาฬาร โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 200
398 นายพล  ด่านสืบเหตุ โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1 200
399 นายทองเหลา  ด่านเจริญ โรงเรียนบ้านเทศมงคล 0.5 100
400 นายสุวัฒน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1 200
401 นายสุทัศน์  ด่านระงับ โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1 200
402 นายสมนึก  ด่านกำจัด โรงเรียนบ้านเทศมงคล 0.5 100
403 นายเกรียงศักดิ์  จองสกุล โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1 200
404 นายยรรยง  ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านบะขมิ้น 1 200
405 นายสมพร  ปานอุทัย โรงเรียนบ้านบะขมิ้น 1 200
406 นางบัณพร  วิสุทธิประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น 1 200
407 นายสมหมาย  ฆ้องหลวง โรงเรียนบ้านบะขมิ้น 0.5 100
408 นายจำนงค์  เพียโอ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1 200
409 นายสุริยัน  จันทวงษ์ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1 200
410 นางเสาวนีย์  ประทุมมา โรงเรียนบ้านซับเกษม 1 200
411 นางบุญช่วย  เกิดพงษ์ โรงเรียนบ้านซับเกษม 0.5 100
412 นายอ่อน  หาญกล้า โรงเรียนบ้านซับสิงโต 2 400
413 นายนรินทร์  โตม่วง โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1 200
414 นายวินัย  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1 200
415 นายเสมียน  สุมาวรรณ์ โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1.1 220
416 นางจันทร  สาโสม โรงเรียนบ้านวังวน 1 200
417 นางประถม  ไพเราะ โรงเรียนบ้านวังวน 1 200
418 นางสุรินทร์  ศรีสงวน โรงเรียนบ้านวังวน 0.5 100
419 นางอมรรัตน์  มุ่งดี โรงเรียนบ้านวังวน 1 200
420 นายสมพร  พุทธมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
421 นางพงษ์พัฒน์  วังคีรี โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
422 นายบรรจง  บ้านแก้ว โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
423 นายสมเดช  ปิยะไพร โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
424 นายโห  โทอุดทา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
425 นายกวด  บุญเรือ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
426 นายพิชิต  หมื่นสา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
427 นายศรีจันทร์  คำควร โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
428 นายปิว  หริคำภา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
429 นางทรงยศ  แสนพลี โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
430 นายพินิต  หนุนทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 200
431 นายเผื่อ  บุญกอง  - นายสถิตย์  สถิตย์พรม โรงเรียนบ้านห้วย 1 200
432 นายสมวย  กลางวิธี โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 1 200
433 นางดาหรา  เขาบรรทัด โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 1 200
434 นายประยูร  นึกถึง โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 1 200
435 นายวิเชียร  สีแดง โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 1 200
436 นางวารุณี  พรมหากุล โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 1 200
437 นายธงชัย  สีสะอาด โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 200
438 นายราตรี  สมจิตร โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 200
439 นางสุนีย์  ท้าวแสง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 200
440  คุณขวัญตา  ลายสุวรรณ   โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                      1                 200
441  คุณประดิษฐ์  จันทร์  ประเสริฐ   โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                      5             1,000
442  คุณพัณณ์ชิตา  เหล่าภัทรประสิทธิ์   โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                   2.5                 500
443  คุณพัฒน์ชญา  กิจสถาพรไพศาล   โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                   2.5                 500
444  นายประเดิม-นางอรุณี  คงศรี   โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                    10             2,000
445  นายยุทธนา  ตั้งทรัพย์ทวี   โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                    10             2,000
446  กรรมการสถานศึกษา   บ้านเนินสวนอ้อย  3                 600
447 นางแสงจันทร์   มีสติย์                  0.50                 100
448 นายสุชาติ- สุนันต์   นพสมบูรณ์                  1.00                 200
449 นายเวียง   บันเทิง                  1.00                 200
450 นายรังสิต   เจษฎาคม                  1.00                 200
451 นายวรุโนทัย  พิชิ                  2.00                 400
452 นายบุญยอด   ด่านตรวจสัตว์                  1.00                 190
453 นายส่งเสริม   แสนเวียนจันทร์                  1.00                 200
454 นายสากล   ยนต์สำอางค์                  1.00                 200
455 นางสุณี   รักซ้อน                  2.50                 500
456 นายสมคิด   พันธ์ใย                  3.00                 600
457 นายอภัย   พิมพ์เบ้าธรรม                  0.50                 100
458 นายนภดล   ภักดี                  1.00                 200
459 รองนายกอบต.สระแก้ว                  0.50                 100
460 นางจรี  วัชโรทัย                  1.00                 200
461 นางสุนีย์  ปัญญะ                  1.00                 200
462 นายล่ำ  ยงปรึกษา                  3.51                 720
463 นายบุญมา  ดาดวง                  1.00                 200
464 ภาพร  กุระพอง                  0.25                   50
465 นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ                  1.00                 200
466 นายจำเนียร  พุ่มมิตร                  1.00                 200
467 นางติ๋ม  เปลี่ยนศรี                  1.00                 200
468 นายสมปอง  ช่างนับ                  1.00                 200
469 นายสมนึก  แสนช่าง                  0.50                 100
470 นางทองหม่อน  เนื่องทะบาล                  0.50                 100
471 นายสนิท  พรมศรี                       20
472 นางลมัย  เจรดง                       20
473 คณะกรรมการสถานศึกษาบ้านเนินสง่า(ร.ร.บ้านคลองคันฉอ)                  5.00             1,000
474 นายบุญช่วย ศรีสด                  1.00                 200
475 นายกำจัด จั่นเพชรและประชาชน                     502
476 ผู้มีจิตศรัทธา*     937.75
477 กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิต  โรงเรียนวัดพวงนิมิต    1900.00
     รวม      110,702.75
Saintsกฏ train fight makes some wonder: How much namely too many among OTAs?By "No petting zoo for you!!!" (AP)brbrOn Wednesday -- equitable an day next the were dinged two practices as extravagant contact during offseason organized crew activities -- the base themselves surrounded a bit of a fracas during their minicamp train the incident occurred while linebacker landed aboard backup quarterback meantime trying apt deflect a pass. Daniel threw the ball to the layer it hit Lofton, and as they mention it was on prefer Donkey Kong. The crime had Daniel's behind the barricade had Lofton's back and various examples of pushing and shoving ensued.brbr"We really only have three quarterbacks there, so we don't like to obtain strike at always Daniel said. "Because the slightest of hits ccheap nfl nike jerseysan cause a solemn injury as we've seen. It wasn't required among frustration, I was equitable lunatic that he literally just ran into it. We cleared it up, we're comely Everything's good apt go. It's peppery we're in the middling of exercise emotions flying everywhere and that's what happened."brbrDaniel was arrogant of his teammates, as he should have been -- aboard the day during his long-term contract holdout, it was Daniel who needed to linger acute.brbr<br /> brbr"Out of the entire scrum and melee that was an of the best parts that I saw," the quarterback said.?"It was equitable guys sticking up and?Jimmy Graham?was amid there and?Jahri Evans?and sooner or later, it was favor 30 people I equitable said,? 'Hey. I'm outta here. I'm going back apt the huddle to onfl nike jerseysbtain prepared for the afterward activity.' But it was nice apt discern that."brbrLofton,within his barricade said that he was the aggrieved festival"I thought he was going apt dart it, I jumped up, I kinda grazed him and quarterbacks are a little touchy meantime it comes apt substance like that," he said. "And afterwards I was walking away and he gave me the discern likeกญ I was favor 'He better never do that.' And so he threw the ball, it bounced and afterwards it buffet me. I had to have words after that."brbrIn the kill Lofton said, the barricade won this particular battle.brbr"It wasn't even approximate Offense had a couple guys on the floor pair helmets off."brbrInterim head consultant Joe Vitt was relatively unconcerned. Perhaps, he opined, the players were a bit burned oucheap nfl nike jerseyst among the Louisiana heat. "I think we're going to behind off and take them apt a petting menagerie tomorrow and maybe do something sport prefer that," he said.brbrThe business as usual attitude about the training camp fight brings to mind the truth that it was a fight between Seahawks that got the NFL and NFLPA watching the Seahawks' practice tape. "We're asking these guys to work really hard, and it actually matters apt them and they actually care Carroll said next the May 24 fight. "And they deficiency to acquaint their plays and their statements, and I don't reproach them an morsel But there namely a line that you can across and that's what we talked about afterward. We lack apt be proficient apt take it as far as you can, and demonstrate the poise while you need to maximumnfl jerseys wholesale"br
Jinzhou put over,Lee nirvana took his woman out of here,though he knew the cave there is a pool,there are several potential water Bandit flame dragon has not been burned,cnfl jerseys chinaompassionate Lee nirvana did not intend to ruthless.But did not take it back or flame dragon he would not take it back,just let it keep burning in the cave,for they can nonfl jerseyst escape the robbery to see providence. Lee nirvana is a woman with many winds magician,as well as water magician,fire department,bright line,that is not the soil sernhl jerseys wholesaleies and black magic.On the way Lee nirvana asked them to talk about some common mantra to him,in a short period of time Lee nirvana hold up a few of magic elements,so thatwholesale nfl jerseys they greatly praised Lee nirvana is God of creation handed down.To know that one will never seven spells,but in the book let out only one person,and that is God of creatinfl jerseys cheapon.